ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นพระธาตุนครศรีโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจัดการศึกษา ให้แก่เด็กยากจนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่ประการใด ก่อสร้างโดยพระธรรมรัตโนภาส อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ ปัจจุบันมีพระราชธรรมสุธี (สมปอง ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุเป็นผู้รับใบอนุญาต จัดการศึกษาฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 1295 คน ทางโรงเรียนมีโครงการขยายการศึกษาให้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อขยายการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาโดยทางโรงเรียนยังยืนยันจัดการศึกษาฟรีในทุกระดับชั้นตลอดไป นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังเลี้ยงอาหารกลางวัน นม และอาหารว่าง แก่เด็กเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของประเทศชาติต่อไป แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์การเรียนอีกมาก ไม่มีสถานที่ในการฝึกกีฬาของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้ลานหน้าอาคาร เป็นสถานที่ฝึกกีฬาชั่วคราวไปก่อน ถ้าช่วงไหนที่ฝนตก แดดออกไม่ก็ไม่สามารถฝึกได้ จึงทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสถานที่เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนที่มีอยู่พันกว่าคนได้มีสถานที่ฝึกกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

วัตถุประสงค์ในการสร้าง

1.เพื่อสร้างรูปหล่อเท่าตัวจริง พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ให้เป็นที่บูชาของครูนักเรียนและผู้ที่นับถือ

2.ก่อสร้างอาคาร พระราชธรรมสุธี เพื่อเป็นศูนย์กีฬา ใช้สำหรับฝึกกีฬาและนันทนาการสำหรับนักเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

3.ก่อสร้างโรงอาหารขนาดใหญ่ สะอาดมีสุขอนามัยที่ดีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครู ที่เพิ่มมากขึ้น