ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นเทวะบันดาล

ประวัติโดยย่อ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 335 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เป็นสถานประดิษฐานของพระบรมธาตุเจดีย์หริญภุญชัย เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระอัฐิถกเบื้องธาตุพระโมลีอันประเสริฐ พระอัฐธาตุพระองคุลีพร้อมทั้งพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้แก่นายพรานใส่กระบอกไม้รวกทำการฝังไว้ ณ สถานที่ตรงนี้ในขณะที่พระพุทธองค์ยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่อดีตเป็นพระราชวังของพระแม่เจ้าจามเทวีปฐมกษัตรีย์ของหริภุญชัยนคร ในกาลสืบต่อมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 33 แห่งจามเทวีวงศ์ พระบรมธาตุพระอัฐิธาตุและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในพระราชวังหลวงของเมืองหริภุญชัย พระเจ้าอาทิยราชทรงโสมนัสยินดียิ่งนักจึงสถาปนาก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้น พร้อมทั้งยกวังให้เป็นวัดตั้งแต่พระพุทธศักราช1440 เป็นต้นมา ปัจจุบันพระบรมธาตุหริภุญชัยมีอายุได้ 1110 ปี ปัจจุบันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปโล ) เป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนด้วย ปัจจุบันต้องดูแลรับผิดชอบพระภิกษุ 35 รูป สามเณร 83 รูป เด็กวัด 15 คน มีสถานที่ศึกษาที่ต้องใช้การอุปถัมภ์ดูแลดังนี้ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเปิดสอน 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะพุทธสาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ - โรงเรียนเมธีวุฒิกรโรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัดขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช. ) ระดับ ม.1 – ม.6 - โรงเรียนหอปริยัติศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมของกรมสามัญศึกษา และแผนกภาษาบาลี ขึ้นตรงต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอนในระดับ ม.1 – ม.6 - โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ขึ้นตรงต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนกรมการศาสนา

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้สมทบการก่อสร้างกุฏิ 2 ชั้น จำนวน 36 ห้อง ใช้เป็นที่พักอาศัย ของพระภิกษุที่มาศึกษาธรรม วิทยาลัยสงฆ์ จ. ลำพูน และอาคารที่ประทับรูปเหมือนรัชกาลที่ 5 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 19 เมตร

มวลสารศักดิ์ในการจัดสร้าง พระเทวรูปโพธิสัตว์ องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น เทวะบันดาล ลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี ศรีสุข อัญเชิญมาจาก 12 พระธาตุ 12 ราศี นักกษัตร พระธาตุศรีจอมทอง ( เชียงใหม่ ) พระธาตุลำปางหลวง ( ลำปาง ) พระธาตุซ่อแฮ ( แพร่ ) พระธาตุแซ่แห้ง ( น่าน ) พระธาตุวัดพระสิงห์ ( เชียงใหม่ ) โพธิบัลลังก์ตรัสรู้ ( วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ ) พระธาตุดอยสุเทพ ( เชียงใหม่ ) พระธาตุนครพนม ( นครพนม ) พระธาตุหริภุญชัย (ลำพูน) พระธาตุเกตแก้วจุฬามณี ( วัดเกตการาม เชียงใหม่ ) พระธาตุดอยตุง ( เชียงใหม่ )ใบโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งพลอยแดง ( โกเมน) ซึ่งอัญเชิญ มาจากวัดมหาวิหาร เป็นวัดหลักในกลุ่มวัด พุทธคยาประเทศอินเดีย เนื้อไม้ มงคลประกอบด้วย กาฝากรัก กาฝากมะยม กาฝากขนุน กาฝากคูณ กาฝากมะรุม มหาว่าน 108 เนื้อไม้หอมกฤษณามหาเศรษฐี เพี่อเพิ่มความเป็น มงคลให้ยั่งยืน ถาวร สืบไป

พีธีมหาพุทธาภิเษกเทวาภิเษกวัตถุมงคล พระโพธิสัตว์องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น เทวะบันดาล ลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี ศรีสุข

วาระที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2550 พิธีบรวงสรวงขออนุญาต จัดสร้าง องค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ. กลางสะดือทะเล อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2550 เวลา 09.09 น. พิธีบรวงสรวงขออนุญาตจัดสร้าง องค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ.วัดพระธาตุวรมหาวิหาร เวลา 13.39 น. บรวงสรวง ณ. ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2550 พีธีบรวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ.ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

วาระที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2550 พิธีปลุกเสกฉนวนมวลสารศักดิ์สิทธ์ เททองนำฤกษ์ กดพิมพ์นำฤกษ์ ณ. พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วาระที่ 5 พิธีมหาพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ รอบหลายร้อยปีของล้านนารวมพระมหาเถราจารย์ และครูบา ทั่วภาคเหนือ 81 รูป ปลุกเสกองค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น เทวะบันดาล ลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี ศรีสุข ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน รุ่น แรกของวัดพระธาตุ หริภุญชัย จ.ลำพูน

รายนามพระสงฆ์พิธีมหาพุทธาภิเษกเทวาภิเษก พระมหาโพธิวงศาจารย์ ( ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดพระบาทมิ่งเมือง อ.เมือง จ.แพร่ ) พระธรรมวิมลโมลี ( ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีโคมดำ อ.เมือง จ.พะเยา ) พระธรรมราชานุวัตร (รักษาการเจ้าคณะภาค 6 วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย) พระเทพญาณเวที ( ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระเทพมหาเจติยาจารย์ ( เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระเทพวิสุทธิคุณ ( เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) พระเทพนันทาจารย์ ( เจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน ) พระเทพสิทธาจารย์ (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ) พระเทพวรสิทธจารย์ (รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) พระราชธรรมลังการ ( เจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดบุญวาทย์วิพร อ.เมือง จ.ลำปาง ) พระราชวิสุทธี ( เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดทุ่งกวาง อ.เมือง จ.แพร่ ) พระราชวิริยาภรณ์ ( เจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง จ.พะเยา ) พระราชวิมลเมธี (รองเจ้าคณะภาค 7 วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) พระราชเขมากร (รองเจ้าคณะจังหวัดเชียวใหม่ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )พระราชสิทธินายก ( เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย ) พระราชคุณาภรณ์ (รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน ) พระครูบวรสุขบท ( ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแป้นวัดป่าซางน้อง อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระครูสุภัทรสีลคุณ ( ครูบาดวงดี ) (ครูบาเจ้าดวงดี สุภทโท อายุ 102 ปี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ) พระครูถาวรสีลคุณ ( ครูบาเจ้าอินตา ธนกปนโธ วัดวังทอง อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ ( เจ้าอาวาสดัดสันป่ายางหลวงวัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระครูวรธรรมาภิรม ( เจ้าคณะตำบลเวียงยอง วัดศรีเมืองเมืองยู้ )พระครูว รธรรมาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน ( ครูบาอินคำ ) วัดชัยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ) พระครูไพศาลพัฒนโกวิท ( ครูบาเจ้าเทือง นาถสนีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ) พระครูบากล้าบุญชุ่ม วรรณสังโร (สำนักปฏิบัติธรรม อ.แม่จัน จ. เชียงใหม่ ) พระครูปลัดทรงสวัสดิ์ ปัญญาวชิโร ( เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง ( ครูบาแอ ) วัดแสนเมืองมาหลวง ในเมือง จ. เชียงใหม่ ) พระครูจันทร์แก้ว ( ครูบาจันทร์แก้ว เจ้าอาวาส วัดศรีสว่าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ) พระครูวิสิฐปัญญากร ( เจ้าคณะอำเภอเมือง วัดบ้านตอง อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระครูประจักษ์ธรรมวิจารย์ (เจ้าอาวาสวัดหมูเปิ้ง วัดหมูเปิ้ง อ.เมือง จ.ลำพูน ) พระครูสังวรสีลคุณ ( รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดสันกำแพง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ) พระครูอดุลธรรมดณี (ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ) พระโสภณกิตติธาดา ( เจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดบ้านก้อง ) พระครูอาทรธรรมคุณ ( ที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอแม่ทา วัดทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ) พระครูประภัทรธรรมรังษี ( ครูบาจันทรังษี ) ( ครูบารังษี วัดกู่เต้า วัดกู้เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) พระครูศิริสีลสังวร ( ครูบาน้อย ) (วัดศรีดอนมูล วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ) พระครูโพธิโสภณ (ครูบาวัย) ( รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ) พระครูพินิจสารคาม (พระครูพันธุ์ ) (เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ) พระครูสังวรธรรมประยุต ( เจ้าอาวาสวัดหัวขัว วัดหัวขัว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ) พระครูสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะอำเภอฝาง ( รองเจ้าอาวาสอำเภอฝาง วัดเจดีย์งาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ) พระอมรเวที เจ้าคณะอำเภอเมือง ( เจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ) พระสงฆ์ 41 รูป สวดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ณ. โอกาสอันเป็นศุภมงคลฤกษ์นี้ทางวัดพระธาตุ หริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน ได้จัดสร้างเหรียญท่านท้าวจตุคามรามเทพรุ่นเทวะบันดาล เป็นการบูชา เทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนา และคุ้มครองพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใส ศัรทธา ยึดมั่น ในคุณความดีทั้งเจริญด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ให้ได้รับความสุขความเจริญ สะอาด สว่าง สงบ กาย วาจา ใจ รอบล้อมด้วย สรรพสิ่งมิ่งมงคล ห่างไกลจากคนพาล บาป มาร โรคภัย และ อันตรายทั้งปวง สุโข ปุญญสส อุจจโย การสั่งสมซึ่งบุญ ย่อมนำสุขมาให้รับวัตถุมงคลประมาณเดือน ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

รับวัตถุมงคลประมาณเดือน ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป